• دكتر داور الطافي بورد تخصصي مغز و اعصاب

نوار مغزي

اخذ سیگنال توسط الکترودهای سطحی جهت ثبت و بررسی فعالیت الکتریکی مغز است

نوار عصب و عضله

می تواند شدت و سرعت و دیگر خصوصیات امواج الکتریکی که جریان دارند را ثبت کند

داپلر عروق مغز

داپلر یک ابزار مهم برای تشخیص انسداد رگ‌های خونی و یا کاهش سرعت جریان خون در رگ ها

سردردهای مقاوم

سردردهایی که قبلا با مصرف دارو بهبود میافتند باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد